Skip to content

De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke voor de verschillende categorieën leden verschillend kan zijn. De contributie wordt vastgesteld op de wijze zoals in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd.

Naast de inkomsten uit de contributies van leden, kent de vereniging nog een aantal andere, in verhouding geringe, inkomsten uit:

 1. het verstrekken van zaad van succulente planten aan de leden;
 2. de verkoop van boeken en tijdschriften betreffende de succulente planten;
 3. de opbrengst van advertenties die in het verenigingsnieuws worden geplaatst.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Succulenta is 808450967

Beheer van het vermogen van de vereniging

De bezittingen en schulden van de vereniging worden volgens goed koopmansgebruik geadministreerd. Dit is eveneens van toepassing op die van de afdelingen en de volgende Instellingen:

 1. Het blad ‘Succulenta’
 2. Het verenigingsnieuws
 3. Het Clichéfonds (zaden)
 4. De bibliotheek
 5. De boekenbeurs
 6. Het digitaal archief
 7. De Succulenta internetsite

Jaarlijks stelt het bestuur een jaarrekening op, omvattende een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. De jaarrekening bevat tevens de bezittingen, schulden, baten en lasten van de Instellingen. De bezittingen, schulden, baten en lasten van de afdelingen worden niet opgenomen in de jaarrekening.

Hier vindt u het vastgestelde financieel verslag over het jaar 2023.

De wijze van jaarlijks af te leggen financiële verantwoording door de Afdelingen wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

De administratie en de jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit tenminste twee leden, gekozen door de Algemene Vergadering.

 1. de leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur;
 2. de kascommissie brengt in de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen;
 3. de kascommissie heeft het recht ter controle van de administratie van de Afdelingen;
 4. de zittingstermijn, het maximum aantal leden en de plaatsvervanging worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De Algemene Vergadering kan controle van de administratie en de jaarrekening door een deskundige verlangen. De deskundige dient te zijn ingeschreven in een wettelijk ingesteld accountantsregister.

 

Back To Top