skip to Main Content

In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 25 april uit te stellen. Deze zal nu plaatsvinden op zaterdag 26 september. Er is een locatie gevonden waar we met een maximum van 50 deelnemers de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Agenda voor de uitgestelde ALV 2020:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2019 van de vergadering van 13 april 2019 en de extra vergadering op 25 september
 6. Jaarverslag van de secretaris (verenigingsnieuws van april 2020)
 7. Financieel verslag over 2019 (verenigingsnieuws van april 2020)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2020 (verenigingsnieuws van februari 2020)
 11. Vaststellen contributie 2021
 12. Bestuursverkiezing
  Twee bestuursleden zijn in 2020 aftredend, de vicevoorzitter Theo Heijnsdijk en de secretaris Andre van Zuijlen. Theo heeft twee termijnen in het bestuur gezeten en is dus niet herkiesbaar. Andre stelt zich voor een tweede termijn beschikbaar.
  Voor de vacature van penningmeester heeft zich een kandidaat gemeld. Voorgesteld wordt om Jacques Baltis te benoemen als penningmeester.
  Ook hebben zich twee kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie, Saskia Barendregt en Paul Laney. Voorgesteld wordt om ook deze personen in het bestuur te benoemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris via secretaris@succulenta.nl
 13. Verslag van de instellingen:
  Redactie Ludwig Bercht – Henk Viscaal
  Verenigingsnieuws Andre van Zuijlen
  Website Theo Heijnsdijk/Debbie van den Heuvel
  Clichéfonds Gerard Rutten
  Ledenadministratie Henk Roozegaarde
  PR Peter Knippels
  Bibliotheek Coby Keizer-Zinsmeester/Paul Laney
  Boekenbeurs Theo Heijnsdijk
  Archief Peter Melis
 14. 100-jarig jubileum: verantwoording en evaluatie
 15. SBBI-status en Office 365 voor de vereniging
 16. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2021
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Tijden en locatie van de ALV 2020

09.30 uur ontvangst deelnemers
10.00 – 12.00 uur Algemene Ledenvergadering

Hajé restaurant Nieuwegein
Waterliniedok 1
3433NV NIEUWEGEIN

Het programma zal zich beperken tot alleen de vergadering. Het organiseren van een lunch is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. U kunt natuurlijk zelf bij Hajé informeren wat zij te bieden hebben. Het liefst wil Hajé dat u tevoren reserveert.

Mededelingen voor de ALV 2020

Afdelingsafgevaardigden: Om uw afdeling op de ALV te vertegenwoordigen dient uw mandaat uiterlijk voor aanvang van de ALV in het bezit van de secretaris te zijn. Een eerder ingestuurd mandaat voor de ALV in april is nog steeds geldig. Tevens dient de ledenlijst van uw afdeling met de stand per 1 januari 2020 in het bezit van de ledenadministrateur te zijn. Dit om het aantal stemmen dat u vertegenwoordigt vast te kunnen stellen.

Deelnemers: Iedereen die deel wenst te nemen aan de ALV wordt dringend verzocht dit uiterlijk 1 september aan de secretaris secretaris@succulenta.nl door te geven. Alleen personen die zich hebben aangemeld zullen tot de vergadering worden toegelaten.

Back To Top