skip to Main Content

De ALV die was aangekondigd voor 24 april 2021 wordt uitgesteld tot het najaar. Nadere info volgt.

Voorlopige agenda voor de ALV:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2020 van de vergadering van 27 september 2020 (zie verenigingsnieuws december 2020)
 6. Jaarverslag van de secretaris over 2020
 7. Financieel verslag over 2020
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2021 (verenigingsnieuws van februari 2021)met daarbij het beleid m.b.t. de omvang van de financiële reserves van Succulenta
 11. Vaststellen contributie 2022
 12. Verslag van de instellingen:
  a. Redactie Ludwig Bercht – Henk Viscaal
  b. Verenigingsnieuws Andre van Zuijlen
  c. Website Debbie van den Heuvel
  d. Clichéfonds Gerard Rutten
  e. Ledenadministratie Henk Roozegaarde/Miranda Tap
  f. PR Peter Knippels
  g. Bibliotheek Coby Keizer-Zinsmeester/Paul Laney
  h. Boekenbeurs Theo Heijnsdijk
  i. Archief Peter Melis
 13. Voortgang Office 365 in de vereniging
 14. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2022
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De locatie:
De Algemene Ledenvergadering zal ergens midden in het land plaatsvinden. Begin april volgen meer details hierover

Back To Top