Agenda voor de ALV 2017 op 8 april 2017

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen- en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2016 (zie pag. 33 in Succulenta 3 van 2016)
 6. Jaarverslag van de secretaris (zie Succulenta april 2017)
 7. Financieel verslag over 2016 (zie Succulenta april 2017)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2017 (zie pag. 23 in de Succulenta van april); 10a Besluitvorming binnen Succulenta
 11. Vaststellen contributie 2018
 12. Bestuursverkiezing
  Mireille Riesenbeck treedt af en is niet herkiesbaar. Sanne Guijt heeft zich opgegeven als kandidaat-bestuurslid. Sanne heeft al 3 bestuursvergaderingen meegedraaid en wil in het bestuur “Jeugdzaken” op zich nemen.
 13. Verslag van de instellingen:
  Redactie Ludwig Bercht – Henk Viscaal
  Verenigingsnieuws Andre van Zuijlen
  Website Daniel Feenstra
  Clichéfonds
  Boekenbeurs
  Gerard Rutten
  Theo Heijnsdijk
  Ledenadministratie Henk Roozegaarde
  PR Mireille Riesenbeck
  Bibliotheek Coby Keizer-Zinsmeester
  Archief Peter Melis
 14. Nieuwe opzet lidmaatschap en andere toekomstplannen
 15. 100-jarig jubileum in 2019
 16. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2018
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Tijden en locatie van de ALV 2017
De afdeling Haarlem ontvangt u op 8 april graag bij:
Plantveredelingsbedrijf Corn. Bak B.V., Dorpsstraat 11B, 1566 AA Assendelft.
Meer informatie op www.bromelia.com.

Tijden: Ontvangst deelnemers 9.00 – 10.00 uur

Aanvang ALV 10.00 uur
Lunch 12.00 – 14.00 uur
Rondleiding Corn. Bak B.V. 14.00 – 16.00 uur

Mededelingen voor de ALV 2017

Afdelingsafgevaardigden: Om uw afdeling op de ALV te vertegenwoordigen dient uw mandaat uiterlijk voor aanvang van de ALV in het bezit van de secretaris te zijn. Tevens dient de ledenlijst van uw afdeling met de stand per 1 januari 2017 in het bezit van de ledenadministrateur te zijn. Dit om het aantal stemmen dat u vertegenwoordigt vast te kunnen stellen.

Deelnemers: Iedereen die deel wenst te nemen aan de ALV wordt dringend verzocht dit uiterlijk 1 april aan de secretaris door te geven. Niet genodigde deelnemers wordt verzocht de lunch voor 1 april betalen door overmaken van € 10,– op bankrekeningnummer NL81 INGB 0004 0545 20 t.n.v. Succulenta Haarlem.