Skip to content

De Algemene Ledenvergadering (20 mei 2023) zal plaatsvinden in La Place de Meern – Utrecht.
Adres: Meerndijk 59 | 3454 HP Utrecht

Programma

10:00 Ontvangst met koffie
10:30 Algemene Ledenvergadering
12:30 Lunch met broodjes
13:30 Sluiting

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en binnengekomen en uitgegane stukken
 3. Stilstaan bij overleden leden
 4. Huldiging van de jubilarissen die 40, 50 of 60 jaar lid zijn
 5. Goedkeuring notulen van de ALV 2022 d.d. 21 mei 2022 (zie verenigingsnieuws augustus 2022)
 6. Jaarverslag van de secretaris over 2022 (verenigingsnieuws april 2023)
 7. Financieel verslag over 2022 (verenigingsnieuws april 2023)
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2023 (verenigingsnieuws februari 2023)
 11. Vaststellen contributie 2024
 12. Bestuurswijzigingen
 13. Verslag van de instellingen
 14. a. Redactie Henk Viscaal
  b. Verenigingsnieuws Andre van Zuijlen
  c. Website Debbie van den Heuvel
  d. Clichéfonds Gerard Rutten
  e. Ledenadministratie Miranda Tap
  f. PR Peter Knippels
  g. Bibliotheek Coby Keizer-Zinsmeester | Paul Laney
  h. Boekenbeurs Theo Heijnsdijk
  i. Archief Peter Melis
 15. Voortgang Office 365 in de vereniging
 16. Vaststelling datum en, indien mogelijk, locatie voor de ALV 2024
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Aanmelden

Iedereen die wenst deel te nemen aan de ALV wordt dringend verzocht dit uiterlijk 1 mei 2023 aan de secretaris door te geven: secretaris@succulenta.nl

Afdelingsafgevaardigden

Om uw afdeling op de ALV te vertegenwoordigen dient uw mandaat voor aanvang van de ALV in het bezit van de secretaris te zijn. Tevens dient de ledenlijst van uw afdeling met de stand per 1 januari 2023 in het bezit van de ledenadministrateur te zijn. Dit om het aantal stemmen dat u vertegenwoordigt vast te kunnen stellen. Voor 1 april 2023 moet verder het jaaroverzicht en het financiële jaaroverzicht aan de secretaris zijn toegestuurd.

Back To Top