Skip to content

Beleidsplan Succulenta 2019 – 2024

Doel van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel het verbreden van de kennis omtrent succulente planten en het aankweken van de liefde ervoor, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook daarbuiten, met de volgende middelen:

 1. het uitgeven van een tijdschrift genaamd Succulenta;
 2. het uitgeven van het verenigingsnieuws, dat tevens het officiële verenigingsorgaan is;
 3. het uitgeven of doen van andere publicaties;
 4. het bevorderen van contacten tussen de leden, onder meer door stichten van afdelingen;
 5. het bevorderen en onderhouden van internationale contacten op het gebied van succulenten;
 6. het bevorderen van studie op het gebied van succulente planten;
 7. het geven van voorlichting, het verstrekken van zaden en planten, het bieden van ruilmogelijkheden, het houden van tentoonstellingen en excursies;
 8. alle andere wettelijke middelen welke het omschreven doel bevorderen.

De Vereniging stelt zich mede ten doel de bescherming van de natuur, in het bijzonder waar het succulenten betreft. Zij zal initiatieven welke op dit doel gericht zijn zelf nemen en/of bevorderen en ondersteunen.

Gegevens van de vereniging
De vereniging Succulenta heeft een website die dezelfde naam draagt als de vereniging zelf. Hier zijn o.a. de volgende gegevens te vinden:

 1. RISN-nummer Kamer van Koophandel (808450967);
 2. het postadres van de ledenadministratie van de vereniging;
 3. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging;
 4. de functies en namen van de bestuurders;
 5. een overzicht van de door de vereniging en de Afdelingen georganiseerde evenementen en afdelingsactiviteiten;
 6. De hoofdlijnen van het beleidsplan.

Manier waarop de vereniging haar doelstellingen wil bereiken
In het tijdvak van 2019 tot en met 2024 gaat de vereniging onverminderd door met het uitvoeren en uitbouwen van de activiteiten die hierboven genoemd zijn.

 1. In de maanden dat het tweemaandelijks tijdschrift niet verschijnt (de oneven maanden) zal per e-mail een nieuwsbrief naar de leden en alle andere belangstellenden verzonden worden.
 2. In het tijdschrift, in de nieuwsbrief en bij lezingen voor afdelingen wordt aandacht besteed aan het voorkomen van succulenten in de natuur en de bedreigingen die onder andere door beschadiging en vernietiging van de natuurlijke leefomgeving plaats vinden. Een belangrijke rol speelt hierin de zogenaamde Red List van de IUCN, de International Union for Conservation of Nature.
  Indien mogelijk worden in samenwerking met professionele cactus- en vetplantenkwekers bedreigde soorten gekweekt en geherintroduceerd in de natuur.
  Ook worden zaden uitgewisseld met diverse wetenschappelijke instituten, bijvoorbeeld in Mexico en Zuid-Afrika.
 3. De vereniging heeft een eenvoudig toegankelijke website, waarop duidelijk de activiteiten van de vereniging en de afdelingen zichtbaar zijn. Deze laagdrempeligheid en toegang tot informatie draagt nadrukkelijk bij aan het werven van nieuwe leden.
 4. De vereniging is ook actief op social media met een Facebook pagina. Op deze pagina worden middels periodieke berichten zaken met betrekking tot de vereniging en de succulentenhobby geplaatst. De activiteiten op social media worden, net als in de achterliggende periode, in de komende jaren doorontwikkeld. De berichten zijn en blijven niet commercieel gericht.
 5. Succulenta kent regionaal georganiseerde afdelingen. Deze afdelingen organiseren periodieke bijeenkomsten voor hun leden. De inhoud van de bijeenkomsten varieert van lezingen tot ruilavonden, maar altijd gericht op cactussen en vetplanten. Daarnaast worden excursies naar kwekers en liefhebbers en verkoopbeurzen georganiseerd. Geïnteresseerden in de succulentenhobby zijn welkom om een keer een afdelingsavond bij te wonen. Zo kunnen ze kennismaken met de vereniging en de hobby. Veel bezoekers zetten na dit bezoek de stap om lid te worden.
 6. Succulenta neemt met een informatiestand deel aan verschillende lokale, regionale, nationale en internationale bijeenkomsten en beurzen om informatie te geven over het lidmaatschap en over het kweken van cactussen en vetplanten. Deze deelname is belangrijk in het kader van het werven van nieuwe leden.
 7. Succulenta gaat in de komende periode onderzoeken of het meerwaarde heeft om nauwer samen te werken met andere gespecialiseerde (Nederlandse) groenverenigingen die raakvlakken hebben met de succulentenhobby.
 8. In 2019 worden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging verschillende activiteiten georganiseerd:
  a.  Een jubileumweekend op 15 en 16 juni in de Botanische Tuinen De Uithof in Utrecht, met onder andere een plantententoonstelling, fotowedstrijd, plantenbeurs, kinderactivteiten en de informatiestand van de vereniging. Het doel van het weekend is het versterken van de band binnen de vereniging en tussen de leden en het werven van nieuwe leden;
  b.  Er wordt een uitgebreide handleiding voor het kweken van succulenten uitgebracht;
  c.   Er wordt een speciale aflevering van het tijdschrift Succulenta uitgegeven over de geschiedenis van verschillende aspecten van de vereniging.
 9. Om reeds bij kinderen de liefde voor succulenten op te wekken, worden vanuit het landelijk bestuur en bij diverse afdelingen speciale kinderactiviteiten ontwikkeld.
  Daarnaast wordt gewerkt aan een lesprogramma voor de basisscholen.

Manier waarop de vereniging geld werft
De vereniging kent leden, die zich als lid hebben aangemeld en zijn ingeschreven in het ledenregister. Leden worden ingeschreven nadat zij hun contributie hebben voldaan.

De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke voor de verschillende categorieën leden verschillend kan zijn. De contributie wordt vastgesteld zoals in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd.

Daarnaast kent de vereniging nog een aantal andere, in verhouding geringe, inkomsten uit:

 1. het verstrekken van zaad van succulente planten aan de leden;
 2. de verkoop van boeken en tijdschriften betreffende de succulente planten;
 3. opbrengst van advertenties die in het verenigingsnieuws worden geplaatst;

De vereniging kan erfenissen, legaten en schenkingen aanvaarden.

Wanneer deze onder bezwarende titel worden toegekend beslist de ALV over aanvaarding.

Beheer van het vermogen van de vereniging
De bezittingen en schulden van de vereniging worden volgens goed koopmansgebruik geadministreerd. Dit is eveneens van toepassing op die van de afdelingen en de volgende Instellingen:

 1. Het blad ‘Succulenta’
 2. Het verenigingsnieuws
 3. Het Clichéfonds (zadenverkoop)
 4. De bibliotheek
 5. De boekenbeurs
 6. Het digitaal archief
 7. De Succulenta internetsite
 8. De webwinkel

Jaarlijks stelt het bestuur een jaarrekening op, omvattende een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. De jaarrekening bevat tevens de bezittingen, schulden, baten en lasten van de Instellingen. De bezittingen, schulden, baten en lasten van de Afdelingen worden niet opgenomen in de jaarrekening.

De wijze van jaarlijks af te leggen financiële verantwoording door de Afdelingen wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

De administratie en de jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit tenminste twee leden, gekozen door de Algemene Vergadering.

 1. de leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur;
 2. de kascommissie brengt in de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen;
 3. de kascommissie heeft het recht ter controle van de administratie van de Afdelingen;
 4. de zittingstermijn, het maximum aantal leden en de plaatsvervanging worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De Algemene Vergadering kan controle van de administratie en de jaarrekening door een deskundige verlangen. De deskundige dient te zijn ingeschreven in een wettelijk ingesteld accountantsregister.

Besteding van het vermogen door de vereniging
Het vermogen van de vereniging wordt op een aantal manieren uitgegeven:

 1. het merendeel van de inkomsten wordt besteed aan het uitgeven van het tijdschrift Succulenta, met daarin vast opgenomen het verenigingsnieuws;
 2. verder is er een post bestuurskosten, die voornamelijk wordt bepaald door een gereduceerde vergoeding van gereden kilometers en eventuele koffie- en lunchkosten van vergaderingen. In de bestuurskosten zijn ook de kosten voor de organisatie van de jaarlijkse Algemene Vergadering opgenomen;
 3. het geven van subsidie aan afdelingen die een (goedgekeurde) activiteit organiseren
 4. het in stand houden van een website en social media activiteiten;
 5. het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief;
 6. het hebben en uitbrengen van pr-materiaal, zoals bijv. folders en leaflets, teneinde voorlichting over succulente planten te kunnen geven;
 7. Het schrijven en ondersteunen van een lesprogramma voor basisscholen;
 8. Het deelnemen met de informatiestand aan lokale, regionale, nationale en internationale bijeenkomsten en beurzen.

 

Back To Top